KUULUTUS: Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen

15.12.2023

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

 Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Tausta

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiapuitedirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.  Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Nyt kuultavana oleva merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2024 päivitetään vuonna 2024. Toinen osa Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2026–2032 päivitetään vuonna 2026 ja suunnitelman kolmas osa, Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2028–2033, päivitetään vuonna 2027. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2027 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo

Kuultavana oleva aineisto on Suomen meriympäristön tila 2024, joka muodostaa merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan. Lisäksi tila-arviota taustoittavat asiakirjat Hyvän meriympäristön tilan määritelmät 2024 sekä Merenhoidon ympäristötavoitteiden tarkistaminen 2024. Ne eivät ole varsinaista kuulemisaineistoa, mutta myös niistä voi antaa palautetta.  Lisäksi tausta-aineistona on Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevä englanninkielinen raportti State of the Baltic Sea 2023.

Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

 

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta aineistosta 15.3.2024 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen meriympäristön tila 2024 tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko Suomen meriympäristön tila 2024 riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Ympäristöarviointi eli SOVA-arviointi tulee huomioimaan myös merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ja toimenpideohjelman kuulemisten yhteydessä annettavan palautteen.  Ympäristöarviointi viimeistellään, kun koko merenhoitosuunnitelma on valmis vuonna 2027.

 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

 

Turussa 15. päivänä joulukuuta 2023

Varsinais-Suomen ELY-keskus


Muita uutisia