Yritysfoorumista tukea alueen kehittämissuunnitelmille

Utsjoen elinvoima kutsui koolle Yritysfoorumin keskiviikkona 18. lokakuuta. Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö aloitti tilaisuuden avaamalla Utsjoen kunnan vuonna 2021 saaman ÄRM-statuksen (äkillinen rakennemuutos) nykytilaa. Lepistö totesi, että kunta on edelleen äkillisen rakennemuutoksen kourissa, ja kulunut vuosi onkin kunnassa ollut aktiivista Utsjoen kehittämisnäkymien ison kuvan piirtämistä. Tähän liittyy muun muassa kunnassa tehty strategiauudistus, alueiden ja maankäytön pyöreän pöydän kokoontumiset, sekä käynnissä olleiden hankkeiden avulla toteutetut kehittämistoimenpiteet (mm. tulevaisuustyöpajat, yritysfoorumit).

Seuraavaksi Lepistö avasi Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelman 2023-25. Avaamisen tavoitteena oli kuulla yrittäjien näkemyksiä koskien suunnitelmaan luonnosteltuja kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelma tukee strategialähtöistä lähivuosien kehittämistyötä kunnassa ja aiempaa selkeämmän tavoitetilan asettamista. Suunnitelman pohjalta käytiin keskustelua liittyen muun muassa kunnan veto- ja pitovoiman kehittämiseen, sekä matkailuelinkeinon ja kalastusmatkailun kehittämiseen.

Yhteisesti todettiin, että matkailuelinkeinon kehittäminen on kunnan tulevaisuuskuvan keskeisin toimenpide alueella. Kehittyvä matkailu lisää luontaisesti kysyntää muille elinkeinoille. Matkailun kehittämisessä seuraava tärkeä askel on kasvattaa Utsjoen tunnettavuutta matkailukohteena erityisesti kansainvälisille asiakkaille. Tämä tukisi merkittävästi matkailun kannattavuutta ja kasvun mahdollisuuksia. Tuleviin matkailun kehittämishankeideoihin liittyen erityisesti tarinallistamishanke ja yritysryhmähanke saivat yrittäjien keskuudessa kannatusta. Kunta on valmis tarjoamaan yrityksille koordinaatioapua, jos yritykset haluavat hakea yritysryhmähankkeita. Tarinallistamisen ympärille rakennettavien elämysten kehittämisen ohella myös vastuullisen, kestävästi kehittyvän matkailun teemaa pidettiin edelleen tärkeänä. Siihen liittyen nousi esille esimerkiksi pidempien viipymien ja kestävän lähireittisuunnittelun merkitys matkailulle.

Matkailuun liittyen käytiin vilkasta keskustelua myös kalastusteeman ympärillä. Kalastusmatkailun kehittäminen on yksi ärm-suunnitelman osa, ja tilaisuudessa tuotiin esille kalastusmatkailun kehittämiseen liittyviä aihioita. Antti Kastinen uYritys-hankkeesta esitteli ajatuksen yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille suunnattavasta koulutuskokonaisuudesta (työnimikkeellä Teno Guide), joka tuottaisi vahvan paikallistuntemuksen omaavia, kansainvälisiä asiakkaita palvelevia ympärivuotisia oppaita alueelle. Koulutuksen sisältöön ja aikatauluun liittyen järjestetään erillinen etätilaisuus.

Elias Teriö Lapin kalastusmatkailusta avasi kyttyrälohen (pink salmon) kalastusmatkailuun liittyviä kehittämismahdollisuuksia. Kalasta käytettävästä suomenkielisestä markkinointitermistä käytiin keskustelua, ja teemaan palataan marraskuun verkkotilaisuudessa. Teriö kävi alustuksessaan läpi kalastusmatkailua yleisesti nostaen esiin muun muassa kalastusmatkailun volyymiä Keski-Euroopassa ja erilaisia kalastusmatkailun asiakasprofiileja. Teriöllä on parhaillaan työn alla uDigi-hankkeen kanssa yhteistyössä tuotettava selvitys (Kyttyrälohi – uhkien torjunnasta mahdollisuuksien hyödyntämiseen), jonka tuotoksia esitellään tarkemmin utsjokelaisille 22.11.2023.

Tilaisuudessa käyty keskustelu ja alueen yrityksiltä saatu palaute vahvisti käsitystä siitä, että kunta on strategiatyössään ja nyt laaditussa ÄRM-suunnitelmassa tunnistanut oikeat toimenpiteet alueen kehittämisen tueksi. ÄRM-suunnitelmaan voi tutustua tarkemmin alla (kuva).

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö, tanja.lepisto@utsjoki.fi, puh. 040 0151 294

Yritysfoorumista tukea alueen kehittämissuunnitelmille

 


Muita uutisia